Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

ASBESTIKARTOITUS

Vuoden 2016 alussa voimaan tulleen lain (684/2015) keskeinen sisältö on, että rakennustyöhön ryhtyvän on aina selvitettävä purettavien rakennusmateriaalien asbestipitoisuus. Silloinkin kun remontin tekee itse. Asbestikartoitus on pakollinen ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa ennen purkua ja remonttia.

Asbestikartoituksessa paikallistetaan purettavassa kohteessa oleva asbesti, selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja määrä sekä selvitetään rakenteissa olevan asbestin ja sitä sisältävän materiaalin pölyävyys niitä käsiteltäessä tai purettaessa. Asbestikartoitus dokumentoidaan ja raportti luovutetaan asbestipurkutyöhön ryhtyvän työnantajan tai itsenäisen työnsuorittajan käyttöön.

Asbestikartoituksen tekijältä  edellytetään riittävää perehtyneisyyttä asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen sekä suunnittellun kartoituksen laadun ja laajuuden edellyttämää ammatillista osaamista.

HAITTA-AINEKARTOITUS

Haitta-ainekartoituksessa selvitetään terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet. Muita haitta-aineet rakennuksissa asbestin lisäksi ovat: Kreosootti, PCB (polyklooratut bifenyylit), PAH (polysyklinen aromaattinen hiilivety), formaldehydi, kaseiini, kloorifenolit, PVC (polyvinyylikloridi), radon, raskasmetallit, home, mikrobit ja ammoniakki.

Tilaa kartoitus